Одделенија

Сите активности на Академијата се извршуваат под покровителство на шест одделенија кои се нејзини составни делови:

Одделение за лингвистика и литературна наука

Одделението ги опфаќа следниве области: лингвистика, книжевност, филологија, фолклор и други. Членови на одделението се:

Витомир Митевски
(Античка книжевност)
 
Ката Ќулавкова
(Теорија на литература и книжевна херменевтика)
 
Милан Ѓурчинов
(Лингвистика и компаративна книжевност)
 
Блаже Ристовски
(Историја и лингвистика)
 
Зузана Тополињска
(Лингвистика и словенски студии)
 
Ѓорѓи Поп-Атанасов
(Теологија)
 
Марјан Марковиќ
(Лингвистика)
 
 
Одделение за општествени науки

Одделението ги опфаќа следниве области: историја, историја на уметност, археологија, економија и финансии, демографија, статистика, право, политички науки, филозофија, педагогија и други. Членови на одделението се:

Вера Битракова-Грозданова
(Класична археологија)
 
Таки Фити
(Економски науки - макроекономија)
 
Цветан Грозданов
(Средновековна и византиска уметност)
 
Владо Камбовски
(Криминално право и криминологија)
 
Иван Катарџиев
(Историски науки)
 
Гоце Петревски
(Економски науки - економски раст и развој)
 
Абдулменаф Беџети
(Економски науки)
 
Одделение за медицински науки

Одделението ги опфаќа следниве области: медицина, ветеринарна медицина и други. Членови на одделението се:

Момир Поленаковиќ
(Интерна медицина)
 
Илија Васков
(Максилофасцијална хирургија)
 
Живко Попов
(Хирургија)
 
Владимир Серафимовски
(Интерна медицина)
 
Илија Филипче
(Оториноларинологија)
 
Нада Поп-Јорданова
(Психофизиологија)
 
Одделение за природни, математички и биотехнички науки

Одделението ги опфаќа следниве области: хемија, биологија, биотехнологија, земјоделство, ботаника, педологија и други. Членови на одделението се:

Дончо Димовски
(Математика)
 
Владо Матевски
(Ботаника)
 
Глигор Јовановски
(Структурна хемија)
 
Благој Попов
(Математика)
 
Ѓорѓи Филиповски
(Педологија)
 
Бојан Шоптрајанов
(Хемија)
 
Одделение за технички науки

Одделението ги опфаќа следниве области: математика, физика, архитектура, инженерство, енергетика, електроника, автоматика, компјутерски науки, информациски технологии, комуникациски технологии и други. Членови на одделението се:

Алајдин Абази
(Електро-инженерство)
 
Томе Бошевски
(Електро-инженерство)
 
Леонид Грчев
(Електро-инженерство)
 
Ратко Јанев
(Нуклеарна физика)
 
Глигор Каневче
(Термодинамика)
 
(Компјутерски науки и компјутерски инженерство)
 
Јордан Поп-Јорданов
(Електро-инженерство)
 
Одделение за уметности

Одделението ги опфаќа следниве области книжевност, музика, сликарство, вајарство, уметничка критика и други. Членови на одделението се:

Митко Маџунков
(Книжевност)
 
Матеја Матевски
(Книжевност)
 
Боро Митриќески
(Вајарство)
 
Томе Серафимовски
(Вајарство)
 
Божин Павловски
(Книжевност)
 
Радован Павловски
(Книжевност)
 
Георги Старделов
(Естетика и уметничка критика)
 
Луан Старова
(Историја на француска книжевност)
 
Васко Ташковски
(Сликарство)
 
Влада Урошевиќ
(Општа и компаративна книжевност)
 
Газанфер Бајрам
(Мозаици)
 
Глигор Чемерски
(Сликарство)
 
Богомил Ѓузел
(Книжевност)
 
 
Одделенијата ја разгледуваат состојбата во соодветните научни, образовни и уметнички области и даваат мислења и предлози за понатамошната примена на современото научно знаење и резултатите од научното истражувања.

Одделенијата расправаат по предлозите за објавување уметнички постинувања и уметнички творби на своите членови, како и за трудовите од областа на соодветните науки и уметности што и' се поднесени на Академијата за објавување; одлучуваат кои статии ќе видат вклучени во публикациите на одделението и ги номинираат статиите за објавување во други журнали печатени од Академијата.

Одделенијата иницираат и проценуваат разни научни и образовни проекти кои ги се под покровителство на Академијата, предлагаат организирање на образовни и научни конференции и симпозиуми, уметнички изложби и културни настани, ги потврдуваат програмите за работа, предлагаат кандидати за постојано, почесно и надворешно членство на Академијата и одлучуват за номинациите за постојано членство поднесени од институциите за високо образование како и од разни научни и уметнички институти и организации.