МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
АРХИВ


racin

ПРЕГЛЕД НА АРХИВСКАТА ГРАЃА НА ФОНДОТ КОЧО РАЦИН (1908-1943)

I. ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Сведителство за свето крштение на Константин Солев. Издадено од Бугарска-Егзархија. Оригинален документ. Во левиот горен агол на предната страна на листот ракописно е напишано дека е дупликат. 1908 ноември 2. Велес бр. 23. 1 парче, 1 негатив. KR0001-0001
 2. Воена буквица на Кочо Рацин. Оригинален документ. Оштетен е и нецелосен. Пагиниран од 3-38 страна. Од содржината на документот се чита дека К. Рацин служел редовен воен рок од 11.04.1929 до 11.01.1930 г. во Пожаревац. 1929 април 11, бр. 415. KR0002-0001, KR0002-0002, KR0002-0003, KR0002-0004, KR0002-0005, KR0002-0006, KR0002-0007, KR0002-0008, KR0002-0009, KR0002-0010
 3. Понуда за купување бензински мотор. Оригинален документ. 4 листови. Понудата е до Кочо Рацин од “Југословенско-Ганц акционо друштво“. 1938 септември 23. Београд, бр. 6570. KR0003-0001, KR0003-0002, KR0003-0003, KR0003-0004

II. ДОКУМЕНТИ ОД СИНДИКАЛНА И ПАРТИСКА АКТИВНОСТ

 1. Правила велешког синдикалног спортског клуба. Станува збор за друштвото Напредок. За ова види Андреев, Бане Коста Рацин во спомените на современиците, стр. 14. Машинопис, оригинален документ. 2 листа, 2 страни. 1925, Велес. KR0004-0001, KR0004-0002
 2. Повереништву савеза. Велес бр. 284. Писмо од Савеза раднике металне индустрије и обрта у Југославији. Известување за пропагандните материјали што ги испратиле. Оригинално писмо, или препис од оригиналот во односниот период. 1 лист, 1 страна, машинопис. 1926 април 3 Београд. KR0005-0001
 3. Свим пододборима Савеза Р.М.И и О.Ј. Писмо до работниците од Велес за организирано прославување на 1 Мај. Машинопис. 1 лист, 1 страна. 1926 април 13, Београд. KR0006-0001
 4. Резолуција по Извештају. Резолуцијата ја испраќа Обласниот Комитет до месните организации, а по усвојувањето ќе биде испратена на Конгресот на ЦК КПЈ. Машинопис на српски јазик. 2 листа, 4 страници. 1926-27 год. KR0007-0001, KR0007-0002, KR0007-0003, KR0007-0004
 5. Браќи просветарима друштава и четама. До соколските друштва за прослава на Косовската битка и 30 год. од формирањето на друштвото. 1929 мај 11, Скопље, бр. 364. 1 лист, 1 стр. KR0008-0001

III. ПОЛИЦИСКИ ДОКУМЕНТИ

 1. Белешка од непознат автор дека К. Рацин е уапсен и дека кај него не е најден забранет материјал. Автограф на српски јазик, со молив. 1934 јануари 3, Скопје. 1 л. 1 стр. KR0009-0001
 2. Управа полиције. Извештај за престојот на Румена Хаџи-Панзова, студент по филозофија од Велес. Оригинален документ. 1936 јануари 14, пов. бр. 1912. Скопје. 1 л. 1 стр. KR0010-0001
 3. Начелству Среза Велешког. Извештај за движењето на Глигорије К. Диклиќ, потпишан од Тодор Зафировиќ. Оригинален документ. Машинопис и афтографи. 1936 февруари 12, пов. бр. 8, Велес. 1 л. 1 стр. KR0011-0001
 4. Начелнику Среза. Извештај за активноста на Козаревиќ. Фотографија од оригинален документ. Оригиналот не се знае каде е. 1936, Скопље, пов. бр. 146. 1 фот. KR0012-0001
 5. Начелнику Среза Гевгелског. Извештај за престојот на Воин Митров. Оригинален документ, машинопис. 1 л. На истиот лист е дописката пов. бр. 1234, односно архивската единица бр. 14 од овој Фонд. 1937 септември 22, пов. бр. 2018 Велес. KR0013-0001
 6. Начелнику Среза Велешког. Извештај за движењето на Воин Митров. Оригинален документ, машинопис, 1 л. 1937 септември 24, пов. бр. 1234, Ѓевѓелија. KR0014-0001
 7. Изјава на Воин Митров дадена во Канцеларијата на Среското начелство, автограф со мастило, 1 л. 2 стр., оригинален документ. 1937 октомври 2, Ѓевѓелија. KR0015-0001, KR0015-0002
 8. Изјава на Воин Митров дадена во Канцеларијата на Среското начелство. Оригинален документ, автограф. 1 л. 2 стр. 1937 ноември 2, Ѓевѓелија. KR0016-0001, KR0016-0002

IV. СЕМЕЈНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Лист за домакинство. Преглед на членовите на семејството Солеви. Оригинален документ. 2 л. 2 стр. 1931 март 31, бр. 52. KR0017-0001
 2. Карта за самоличност, издадена од Царството Блгарија на име Апостолов К(оле). Оригинален документ со фотографија, најверојатно на Коле Солев, брат на Кочо Рацин. Документот е доста оштетен. 1942 јули 11, бр. 2631, Велес. KR0018-0001 KR0018-0002

V. ПОЕЗИЈА

 1. Антологија бола - Пролог - Епилог. Збирка на 22 песни, автографи на српски и бугарски јазик, со мастило, 17 л. 32 стр. Недостасува лист со пагинација од К.Р. 5, 6. 3 нег. 1928 февруари - јули.
  ПРОЛОГ - Посвеќуем Плавој Коси Бесмртне Љубави
  1. “На крилама слутњи“. 5 строфи, 22 стиха, срп. јаз., февруари. KR0019.01-0001
  2. “Бол“. 5 строфи, 20 стихови, срп. јаз., јуни. KR0019.02-0001
  АНТОЛОГИЈА БОЛА
  3. “У среќи сна“. 4 строфи, 16 стихови, срп. јаз., 25 февруари. KR0019.03-0001
  4. “Осмех љубави“. 4 строфи, 16 стихови, срп. јаз., 8 март. KR0019.04-0001
  5. “Разнеженост“. 4 строфи, 20 стихови, срп. јаз., 10 април. KR0019.05-0001
  6. “Априлске ноќи“ 4 пеења, 15 строфи, 58 стихови, срп. јаз., 15 април. KR0019.06-0001, KR0019.06-0002, KR0019.06-0003
  7. “Априлске бдења у парку“. 8 строфи, 45 стихови, срп. јаз., април. KR0019.07-0001, KR0019.07-0002
  8. “Резигнација“. 5 строфи, 20 стихови, срп. јаз., 22 мај. KR0019.08-0001
  9. “Записи о бесмртној љубави“. 5 строфи, 22 стиха, срп. јаз. KR0019.09-0001
  10. “Ноќни крикови“. 11 строфи, 44 стихови, срп. јаз. KR0019.10-0001, KR0019.10-0002
  11. “Атоми бола“. 10 строфи, 40 стихови, срп. јаз. KR0019.11-0001, KR0019.11-0002
  12. “Пред одлуком“. 21 стих, срп. јаз. 26 јули. KR0019.12-0001
  13. “Кроз неизвесност“. 2 строфи, 12 стиха, срп. јаз. KR0019.13-0001
  ЕПИЛОГ
  14. “Рухнаха се надежите мои“. 4 строфи, 14 стихови, бугар. јаз., 27 јуни. KR0019.14-0001
  15. “Плач в безмоштие“. 16 стихови,, бугар. јаз. 27 јуни. KR0019.15-0001
  16. “Ипак т’га раздира ми г’рдите“. 5 строфи, 20 стихови, буг. јаз., 27 јуни. KR0019.16-0001
  17. “Разорно дејство атома бола“. 5 строфи, 24 стихови, срп. јаз. KR0019.17-0001
  18. “Мечти в полуношт“. 5 строфи, 26 стихови, бугар. јаз., 28, 29 јуни. Вагон на путу Скопље - Велес. KR0019.18-0001
  19. “Все пак“. 4 строфи, 21 стих, буг. јаз. 1 јули. KR0019.19-0001
  20. “Атоми језе“. 16 строфи, 60 стихови, срп. јаз. KR0019.20-0001, KR0019.20-0002, KR0019.20-0003
  21. “Финале“. 4 строфи, 14 стихови, срп. јаз. јуни. KR0019.21-0001
  22. “Једним обичним актом руке“. 7 строфи, 43 стихови, срп. јаз. Потпис К. Р-ин. KR0019.22-0001, KR0019.22-0002
 2. “Ох не! Рушевине биќе ми од сада“. Варијанта на 3-та песна од збирката Антологија бола. Автограф со молив 14 стихиви, 1 л. и стр. Напишана на последниот лист од една книга. 1928. KR0020-0001
 3. “Ох, да... Рушевине ќе ми бити од сада“. Варијанта на 3-та песна од збирката Антологија бола, напишана на разгледница, автограф со мастило, 12 стихови, 1 разгледница. Потпис “К. Солевски“. 1928. KR0021-0001, KR0021-0002
 4. “Челичном строју. Тебе друже славимо, добри друже челик“. Автограф, 58 стихови, 2 фотографии. Фотографиите се од оригиналните Рацинови ракописи, недостасуваат оригиналните ракописи како и фотографија од последните 6 стихови од песната. 1930. KR0022-0001
 5. “Испанска балада“. Песна, машинопис умножен на желатинска хартија, на македонски јазик, 34 стихови, во 2 примерока, 2 л. 4 стр. 1936. KR0023-0001

Бели Мугри. Збирка песни на одделни листови

 1. 1. “Не шетај рамни дворови“. Песна 6 строфи, 28 стихови, машинопис. KR0024.01-0001
  “Тој не умира, тој нема“. Песна, автограф со мастило, 4 стиха, 1 л. 2 стр.
  2. “Не ли р’гјоса златен занает“. Песна, машинопис, 9 стихови. KR0024.02-0001
  “Отнесете, отнесете“. Песна, 8 стихови, машинопис, 1 л. 2 стр. KR0024.02-0002
  3. “Исцедете ограбете“. Песма од циклусот Елегии за тебе, машинопис и автограф, 16 стихови, 2 л. 3 стр. 3 нег. KR0024.03-0001, KR0024.03-0002, KR0024.03-0003
  4. “Се к’ти ноќта црна“. Песна , 41 стих, 2 фотографии од оригинален ракопис. KR0024.04-0001
  “На дедо Богомил“. KR0024.04-0002
  5. “Нели ти кажав, нели ти реков“. Песна од збирката Бели мугри, 37 стихови, машинопис, 1 л. KR0024.05-0001
  6. “Утринта над нас“. Песна од збирката Бели мугри во 5 варианти, 4 фотографии претставуваат снимки од оригинални автографи, а машинописите се на 5 листови, 2 нег. На последните два листа се наоѓа машинопис на фрагменти од проза со следните почетни реченици - “Шетајуќи се уском алејом...“, У оделењу за састављање...“, “С јесени те године...“.

Одделни песни

 1. Сандански. “Со шупелка свири“, “Во секое село“. Поема, афтограф на 2 фотографии снимени од оригинални ракописи. KR0025-0001, KR0025-0002
 2. “Мори Надо бела Надо“. Песна, 1 фотографија направена од оригинален документ, автограф. KR0026-0001
 3. “Небото ноќе сипе хлад“. Песна, 1 фотографија од оригинален документ, автограф. KR0027-0001
 4. “Пустите две думи, две дупки“. Фрагмент од песна, автограф, 1л., 1 стр. На истиот лист се наоѓаат и други прибелешки за партиската работа. KR0028-0001

VI. ПРОЗА


 1. 1. Отац. “И не могаше се никако...“. Расказ, автограф со молив, 2 л. 3 стр. фрагмент. KR0029.01-0001, KR0029.01-0002
  2. Отац. “А онда... почели да...“. Верзија на расказот, автограф со мастило, 1 л. 1 стр. фрагмент. KR0029.02-0001
  3. Отац. “Млаз сунца што је...“. Верзија на расказот, машинописи и автографи, 2 л. 4 стр.
  KR0029.03-0001, KR0029.03-0002, KR0029.03-0003
  4. Отац. Верзија на расказот, фрагментарен, машинопис, 5 л., 5 негативи.
 2. Новак. “Када је Новак...“. Расказ, автограф со мастило, фрагментиран, 4 л. 5 стр. KR0030-0001, KR0030-0001, KR0030-0001, KR0030-0001
 3. Јулиус. “Треќи дан сам...“. расказ, фрагментиран, автограф со мастило, на српски јазик, латиница, 6 л. 9 стр. KR0031-0001, KR0031-0002, KR0031-0003, KR0031-0004, KR0031-0005, KR0031-0006, KR0031-0007, KR0031-0008, KR0031-0009

Бележници

 1. Бележник I. Автограф со мастило и молив, на македонски, бугарски и српски јазик, 13 л. 19 стр. Поезија, лексички белешки, библиографија за богомилството, за средновековната книжевност и за преродбата, препеви. Во Бележникот се наоѓаат и автографи на Коле Солев, песните под наслов “На работниците наши“ и “Горчини“. KR0032-0001, KR0032-0002, KR0032-0003, KR0032-0004, KR0032-0005, KR0032-0006, KR0032-0007, KR0032-0008, KR0032-0009, KR0032-0010, KR0032-0011, KR0032-0012, KR0032-0013, KR0032-0014, KR0032-0015, KR0032-0016, KR0032-0017
 2. Бележник II. Автографи со молив и мастило на македонски и српски јазик, 26 л. 32 стр. Поезија, записи на македонски народни песни, исписи за богомилството. Има и автографи на Коле Солев. KR0033-0001, KR0033-0002, KR0033-0003, KR0033-0004, KR0033-0005, KR0033-0006, KR0033-0007, KR0033-0008, KR0033-0009, KR0033-0010, KR0033-0011, KR0033-0012, KR0033-0013, KR0033-0014, KR0033-0015, KR0033-0016, KR0033-0017, KR0033-0018, KR0033-0019, KR0033-0020, KR0033-0021, KR0033-0022, KR0033-0023, KR0033-0024, KR0033-0025, KR0033-0026, KR0033-0027, KR0033-0028, KR0033-0029, KR0033-0030, KR0033-0031, KR0033-0032, KR0033-0033, KR0033-0034, KR0033-0035, KR0033-0036, KR0033-0037, KR0033-0038, KR0033-0039, KR0033-0040, KR0033-0041, KR0033-0042, KR0033-0043, KR0033-0044, KR0033-0045, KR0033-0046, KR0033-0047, KR0033-0048, KR0033-0049, KR0033-0050
 3. Бележник III. Автографи со мастило и молив на српски и македонски јазик, 16 л. 19 стр. Запишани песни, верзии на некои Рацинови песни, македонски народни песни, лексички материјал за македонскиот јазик, за богомилството, исписи и литература. KR0034-0001, KR0034-0002, KR0034-0003, KR0034-0004, KR0034-0005, KR0034-0006, KR0034-0007, KR0034-0008, KR0034-0009, KR0034-0010, KR0034-0011, KR0034-0012, KR0034-0013, KR0034-0014, KR0034-0015, KR0034-0016, KR0034-0017, KR0034-0018, KR0034-0019
 4. Бележник IV. Автографи со мастило и молив, на македонски и српски јазик, 30 л. 32 стр. Испишани народни песни од зборникот на Ст. Верковиќ. Рацинова фрагментарна белешка за особините на македонскиот народен еп, за фашистичката идеологија, за стилските фигури во поезијата. KR0035-0001, KR0035-0002, KR0035-0003, KR0035-0004, KR0035-0005, KR0035-0006, KR0035-0007, KR0035-0008, KR0035-0009, KR0035-0010, KR0035-0011, KR0035-0012, KR0035-0013, KR0035-0014, KR0035-0015, KR0035-0016, KR0035-0017, KR0035-0018, KR0035-0019, KR0035-0020, KR0035-0021, KR0035-0022, KR0035-0023, KR0035-0024, KR0035-0025, KR0035-0026, KR0035-0027, KR0035-0028, KR0035-0029, KR0035-0030, KR0035-0031

Есеи и критики за литературата и јазикот

 1. “Тако је отприлике“. Есеј за сентименталното во поезијата на (?). Анализа на песните под наслов “Дављеник“, “После буре“, “Феномен“,. Автографи на српски јазик со мастило, 2 л. 4 стр. 2 нег. Ракописот е фрагментиран, оштетен и тешко се реконструира содржината. KR0036-0001, KR0036-0002, KR0036-0003
 2. “Има нечег у Македонији“. Есеј за македонската народна песна (фрагмент). Машинопис на српски јазик, 1 л. 1 стр. На задната страна од листот песна од Солев, Коле (?) под наслов “Песма француска револуција“. Автограф на српски јазик со молив. KR0037-0001, KR0037-0002
 3. “Уопште лирски мотиви у печалбарској“. Есеј за македонската народна печалбарска песна, фрагмент. Машинопис на српски јазик. KR0038-0001
 4. ливаге, молечег...“. Лексички белешки. Автографи, 1 фот. Оригиналот не се знае каде е. KR0039-0001

За богомилството

 1. “Центар богомилства је била Македонија“. Исписи и библиографија за богомилството. Автографи на српски јазик, фрагмент, 1 л. 2 стр. KR0040-0001, KR0039-0002
 2. “Ни те масе због културно-историског...“. Исписи за богомилството. Автографи на српски јазик, со мастило и молив, 2 л. 3 стр. KR0041-0001, KR0041-0002, KR0041-0003
 3. “Средњевековни пролетаријат“. Исписи за општествено-политичките прилики во Средниот век и за појавата на богомилството. Автографи на српски јазик со мастило, 2 л. 3 стр. 2 нег. KR0042-0001, KR0042-0002
 4. “Веќ самим посматрањем...“. Фрагментарни исписи за појавата на дуалистичкото движење и сваќање. Машинопис на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0043-0001
 5. “Према томе се црква бугарска и дарговитска...“. Исписи користени како граѓа за ракопис. Автографи на српски јазик, со молив, 1 л. KR0044-0001
 6. “Pour nous servir de l'image“. Исписи користени како граѓа за ракопис, на француски јазик, автографи со молив, 1 л. 1 стр. 1 нег. Француски извори за богомилството. KR0045-0001

За Писарев

 1. “Погледи Д.И. Писарева на жену“. Есеј. Фрагментиран машинопис на српски јазик, 2 л. 1 л. дбл. KR0046-0001, KR0046-0002
 2. “Током ове године...“. Есеј за Писарев. Фрагментиран машинопис, оштетен, 1 л. 1 стр. KR0047-0001
 3. “Димитрије Иванович Писарев“. Есеј на српски јазик, машинопис, оштетен, 2 л. 2 стр.
 4. “Писарев је...“. Исписи за Писарев. Автограф на српски јазик, со молив и мастило, 4 л. 6 стр. KR0049-0001, KR0049-0002, KR0049-0003, KR0049-0004, KR0049-0005, KR0049-0006

За Кауцки

 1. “У Београду постоји... Како изгледа та дијалектика Кауцког...“. Есеј за Кауцкиј, автограф со мастило, 2 л. 4 стр. KR0050-0001, KR0050-0002, KR0050-0003, KR0050-0004, KR0050-0005
 2. методу и да посумјају у тачност...“, “Кауцкиј који се...“. Есеј за Кауцки, машинопис на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0051-0001
 3. “У општем току...“, “Развитак каузалне...“. Есеј за Кауцки. Граѓа за ракопис. Машинопис на српски јаазик, 2 л. 2 стр. KR0052-0001, KR0052-0002

За Белински

 1. од очију Белинског...“. Есеј за Белински. Фрагментиран ракопис, многу оштетен, машинопис, 1 л. 1 стр. KR0053-0001

За Плеханов и Доброљубов

 1. “Веза уметности са...“. Есеј за релативната и абсолутната вистина во погледите на Плеханов и Доброљубов. Машинопис, 1 л. 1 стр. KR0054-0001

За Хегел

 1. “Г.В.Ф. Хегел“. Поводом 100 годишњице његове смрти. Машинопис, умножен на желатинска хартија, 2 л. 4 стр. KR0055-0001, KR0055-0002, KR0055-0003, KR0055-0004
 2. Процес Мишљења. Работен наслов на студија од областа на филозофијата. Автографи со мастило и молив на 22 листа и граѓа за ракописи во 8 листови.
  1. Процес мишљења. План на студија со пет поднаслови. Автографи со молив на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0056.01-0001.jpg
  2. “Анализа је...“. Поднаслов од студијата Процес мишљења. Фрагмент, автограф со мастило и корекции со молив, 5 л. 5 стр. KR0056.02-0001, KR0056.02-0002, KR0056.02-0003, KR0056.02-0004, KR0056.02-0005
  3. “Суштина ставова јединства“. Поднаслов од студијата Процес мишљења, закон кретања појмова. Автограф, фрагмент, со молив, 2 л. 4 стр. KR0056.03-0001, KR0056.03-0002, KR0056.03-0003
  4. “Реч материја у научној теорији...“. Поднаслов од студијата Процес мишљења, Дијалектика природе, њен одраз у дијалектици главе. Закон мишљења као закон биќа. Фрагмент, автографи и машинописи, со мастило и молив, 8 л. 13 стр. KR0056.04-0001, KR0056.04-0002, KR0056.04-0003, KR0056.04-0004, KR0056.04-0005, KR0056.04-0006, KR0056.04-0007, KR0056.04-0008, KR0056.04-0009, KR0056.04-00010, KR0056.04-00011, KR0056.04-00012, KR0056.04-00013
  5. “Материје као филозофски појам обухвата...“. Поднаслов од студијата Процес мишљења, ?уна објективизација материјалистичког гледишта. Мишљење је продукт материје. Фрагмент. Автографи, 6 л. 8 стр. KR0056.05-0001, KR0056.05-0002, KR0056.05-0003, KR0056.05-0004, KR0056.05-0005, KR0056.05-0006, KR0056.05-0007, KR0056.05-0008
 3. Процес мишљења. Граѓа за ракописот, исписи.
  1. “Појава свести...“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автографи со молив, на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0057.01-0001
  2. “Свака материја поседује особину одрожавања“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автограф на српски јазик со мастило, 1 л. 2 стр. KR0057.02-0001
  3. “Психологизам и логизам“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автограф со мастило на српски јазик, 1 л. 2 стр. На задната страна стихови “Де гиди родино моја.“, автографи на К. Рацин. KR0057.03-0001
  4. “За нас је свест на тај начин...“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автограф со мастило на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0057.04-0001
  5. “Из свих излагања физичара...“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автографи со молив, 1 л. 2 стр. KR0057.05-0001
  6. “Друштвени развитак људи...“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автографи 1 л. 2 стр. KR0057.06-0001, KR0057.06-0002
  7. “Филозофија као филозофија“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автографи со мастило, 1 л. 2 стр. KR0057.07-0001, KR0057.07-0002
  8. Пре свега када дијалектичким материјализмом...“. Граѓа за ракописот Процес мишљења. Автографи, 1 л. 1 стр. KR0057.08-0001

За Илинден

 1. “Значењето на Илинден“. Есеј за Илинден. Фрагментиран. Автограф со мастило, 1 л. 1 стр. KR0058-0001, KR0058-0002
 2. “Официјалната Б’лгарска политика...“. Напис за Гоце Делчев и Илинден, поврзано со повик за борба против фашизмот, пишувано најверојатно по повод Илинден 1941. За ова образложение се чита на страна 3 од ракописот. KR0059-0001, KR0059-0002, KR0059-0003

Болшевизмот и одгласите за него кај другите народи и партии

 1. “Болшевички потсетник. 1. Болшевичка партија. Напис за партискиот весник ???. Фрагментиран, машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. KR0060-0001
 2. “Сваки поједини пролетер...“. Фрагментиран ракопис за односот на пролетерот кон колективниот и индивидуалниот интерес. Исписи на тема “Дегенерација на капитализмот во империјализам“. Автографи со молив, 1 л. 1 стр. KR0061-0001
 3. “Тактично руководство“. Напис за стратегијата на Болшевичката партија и исписи од Лениновото дело “Дечје болести комунизма“. Фрагментиран ракопис на српски јазик, со молив, 1 л. 2 стр. KR0062-0001
 4. победила блгарската реакција 1923 ако...“. Напис за партискиот весник ? за односот на БКП кон македонските револуционери и примерот на КП(б) во решавање на националното прањање во СССР. Цитати на Ленин и Сталин. Машинопис на македонски јазик, 4 л. 2 стр. 2 дбл. KR0063-0001, KR0063-0002, KR0063-0003, KR0063-0004
 5. “Главниот и единствениот проблем на пролетерите...“. Ракопис и коментар за фракциите во европските комунистички партии, особено за секташката политика на БКП. Автографи на македонски јазик со молив, 2 л. 3 стр. 3 нег. 1 фот. KR0064-0001, KR0064-0002, KR0064-0003
 6. “Могуќност да се води један релативно дуг граѓански рат“. Напис со исписи за стратегијата на Октомвриската револуција. Автограф со молив, 2 л. 2 стр. KR0065-0001, KR0065-0002
 7. “Основи на болшевичката партија“. Исписи и фрагменти, автографи 2 л. 2 стр. KR0066-0001, KR0066-0002,
 8. “Пролетериат ќе се борити...“. Исписи, цитати, фрагменти. Автографи со молив, 2 л. 2 стр. KR0067-0001
 9. “Партија и радничка класа у систему диктатуре пролетеријата“. Исписи, граѓа за ракописи. Машинопис 1 л. 1 стр. KR0068-0001, KR0068-0002,

За нацијата и македонското национално прашање

 1. “Што е нација?“. Автограф со молив на македонски јазик, 1 л. 2 стр. 2 нег. KR0069-0001, KR0069-0002,
 2. “Еднородната крв ги поврзува членовите на нацијата“. Автограф со молив, 1 л. 1 стр. KR0070-0001
 3. “Македонци или македонски Блгари“. Машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. 1 дбл 1 фото. 1 нег. KR0071-0001
 4. “Ако во ’новата’ Европа ни осмне една свободна Македонија...“. Автографи со мастило на бугарски јазик. 1 л. 2 стр. 2 нег. На задната страна на листот исписи за градот Велес и судирите на населението со фанариотите. KR0072-0001
 5. “Историски развитак мораќе да проѓе...“. За националното прашање. Машинопис и автографи на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0073-0001
 6. “Решен ли е македонскиот вопрос?“ Машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. 1 нег. KR0074-0001
 7. “Ние во Македонија имаме еден век национална борба“. Автограф 1 л. 1 стр. Граѓа за ракописот ’Национално питање за реформите’. Машинопис на српски јазик 1 л. 1 стр. KR0075-0001, KR0075-0002,

За империјалистичката војна

 1. “Војната и перспективите“. Машинопис и автографи со молив на македонски јазик, 3 л. 5 стр. 3 дбл. Ракописот може да се смета дека е дел од поопширна студија со наслов “Војната и перспективите’. KR0076-0001, KR0076-0002, KR0076-0003, KR0076-0004
 2. “Војната и перспективите. 1. Ке заврши ли војната скоро?“. Машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. 1 дбл. KR0077-0001
 3. “Целта на империјалистичката војна“. Ракописот најверојатно припаѓал на студија под наслов “Војната и перспективите’. Автографи на македонски јазик со мастило, 4 л. 8 стр. 12 нег. KR0078-0001, KR0078-0002, KR0078-0003, KR0078-0004, KR0078-0005, KR0078-0006, KR0078-0007, KR0078-0008
 4. “...производството да сакајат граници надвор од тија граници...“. Ракописот припаѓал на студија под наслов “Војната и перспективите“. Машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. 3 примероци. KR0079-0001
 5. “Причините на денешната војна“. Ракописот најверојатно припаѓал на студија под наслов “Војната и перспективите“. Автографи со мастило на македонски јазик, 2 л. 2 стр. KR0080-0001, KR0080-0002,

Стратегија и тактика на герилската акција

 1. “Основна сила ни е партијата“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автографи на македонски јазик, со молив, 2 л. 2 стр. KR0081-0001, KR0081-0002,
 2. “Благодарејки на долгогодишната капитулантска...“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автографи со молив на македонски јазик, 1 л. 1 стр. KR0082-0001, KR0082-0002
 3. “Денешната партиска тактика и ние“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. За конкретните задачи на Македонците. Автографи и машинопис на македонски јазик, со мастило, 2 л 4 стр. KR0083-0001, KR0083-0002
 4. “Да мислиме после военото положение...“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автографи на македонски јазик, со молив, 1 л. 2 стр. KR0084-0001, KR0084-0002
 5. “Това положение на најшироките народни маси...“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автографи на македонски јаик, со молив, 1 л. 1 стр. KR0085-0001
 6. “Герилска акција“. Ракопис од поголема студија со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автограф на македонски јазик, со молив, 1 л. 1 стр. KR0086-0001, KR0086-0002
 7. “Што е герилска акција?“. Ракопис од поголема студија со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автограф на македонски јазик, со молив, 1 л. 2 стр. KR0087-0001, KR0087-0002, KR0087-0003, KR0087-0004
 8. “Факт е дека...“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автограф на македонски јазик, со молив, 1 л. 1 стр. 1 нег. KR0088-0001
 9. “Треба ли да се води герилска војна у Македониа...“. Фрагмент од ракописот со работен наслов “Стратегија и тактика на герилската акција“. Автограф на македонски јазик, со молив, 1 л. 1 стр. 1 нег. KR0089-0001
 10. “Герилска акција. Овој чланак е напишан да пообјасни некои понјатија“. Ракопис на машина подготвен за објавување или објавен во партискиот весник, на македонски јазик, 2 л. 2 стр. KR0090-0001, KR0090-0002

Фрагменти со разни содржини

 1. “Нас ни интересира и случаја само...“. Фрагментарен ракопис за стопанското право во Отоманската империја. Автограф на бугарски јазик со мастило, 1 л. 1 стр. KR0091-0001
 2. “Ревизионистичката политика...“. Фрагмент за тоа кон што води ревизионистичката политика на бугарската влада. Автограф на бугарски јазик, со молив, 1 л. 2 стр. KR0092-0001, KR0092-0002
 3. “Наш покрет није само...“. Фрагмент за тоа која е целта на комунистичкото движење во сверата на културата. Машинопис на српски јазик, 1 л. 1 стр. KR0093-0001
 4. “Истински кураж не е...“. Фрагмент, машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. KR0094-0001
 5. “Стилност“. Машинопис на македонски јазик, 1 л. 2 стр. KR0095-0001, KR0095-0002

Статии во партиски весници

 1. “Билансот на освобождението“ (следуе). Во рубриката Политички преглед. “Положението на работништвото“, во рубриката Економски преглед. Две статии во партискиот весник “Народен билтен“. Машинопис на македонски јаазик, 3 л. 6 стр. Се претпоставува, според стилот и содржината на другите Рацинови ракописи, дека автор на овие статии е Кочо Рацин. 1942 март. KR0096-0001, KR0096-0002, KR0096-0003, KR0096-0004, KR0096-0005, KR0096-0006
 2. “Партијата е авангарда на пролетеријатот“. Статија во партискиот весник Народен билтен. Машинопис на македонски јазик, 3 л. 5 стр. 1 дбл. KR0097-0001, KR0097-0002, KR0097-0003, KR0097-0004, KR0097-0005, KR0097-0006, KR0097-0007, KR0097-0008, KR0097-0009

Преписка

 1. Писмо од Кочо Рацин до Даница Младеновиќ, ученичка во Велешката гимназија. Автограф на српски јазик, со мастило, 1 л. 2 стр. 1 нег. 2 фот. 1928. KR0098-0001, KR0098-0002
 2. Писмо од Кочо Рацин до Магдалена. Автографи на српски јазик, со мастило, 1 л. 1 стр. 1 фот. 1928. KR0099-0001
 3. Преписка од Кочо Рацин до Рахилка Фирфовиќ. Вкупно 23 дописни карти од Велес, Загреб, Сплит, Белград. Автографи на српкси јазик, на македонски јазик, со мастило и молив, од кои 18 дописни карти се од 1928 год. и претставуваат епистоларна поезија во стилот на збирката Антологија бола, а 5 дописни карти се од 1929 год. и имаат информативен карактер. Принципот на средување е хронолошки. 1928-1929. KR0100-0001, KR0100-0002, KR0100-0003, KR0100-0004, KR0100-0005, KR0100-0006, KR0100-0007, KR0100-0008, KR0100-0009, KR0100-0010, KR0100-0011, KR0100-0012, KR0100-0013, KR0100-0014, KR0100-0015, KR0100-0016, KR0100-0017, KR0100-0018, KR0100-0019, KR0100-0020, KR0100-0021, KR0100-0022, KR0100-0023, KR0100-0024, KR0100-0025, KR0100-0026, KR0100-0027, KR0100-0028, KR0100-0029, KR0100-0030, KR0100-0031, KR0100-0032, KR0100-0033, KR0100-0034, KR0100-0035, KR0100-0036, KR0100-0037, KR0100-0038, KR0100-0039, KR0100-0040, KR0100-0041, KR0100-0042, KR0100-0043, KR0100-0044, KR0100-0045, KR0100-0046, KR0100-0047, KR0100-0048, KR0100-0049
 4. Писмо од Кочо Рацин до Ѓорѓе Јовановиќ. 1932. KR0101-0001, KR0101-0002

Преписка со Невенка Вујиќ

 1.  
  1. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Београд. Адресирано до Јован Поповиќ, за Кочо. Автограф со молив, 1 дописна карта на српски јазик. 1936 август 1, Загреб. KR0102.01-0001, KR0102.01-0002, KR0102.01-0003
  2. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Београд. Адресирано до Јован Поповиќ. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо, 1 л. 2 стр. 2 нег. 1936 август 9, Сурдулица. KR0102.02-0001, KR0102.02-0002
  3. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо, 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 август 15, Сурдулица. KR0102.03-0001, KR0102.03-0002
  4. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо, 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 август 19. KR0102.04-0001, KR0102.04-0002
  5. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 2 нег. 1936 септември 3. KR0102.05-0001, KR0102.05-0002
  6. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо, 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 септември 5. KR0102.06-0001, KR0102.06-0002
  7. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 септември 7. KR0102.07-0001, KR0102.07-0002
  8. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив, на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 септември 8. KR0102.08-0001, KR0102.08-0002
  9. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик 1 писмо 1 л. 2 стр. 2 нег. 1936 септември 11. KR0102.09-0001, KR0102.09-0002
  10. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 2 нег. 1936 септември. Сурдулица. KR0102.10-0001
  11. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин, на адреса на весникот “Правда“, Београд. 1 дописна карта, автограф со молив на српски јазик. 1936 септември 23. Врањска Бања. KR0102.11-0001, KR0102.11-0002, KR0102.11-0003, KR0102.11-0004, KR0102.11-0005, KR0102.11-0006
  12. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 2 нег. 1936 септември 27, Врањска Бања. KR0102.12-0001, KR0102.12-0002
  13. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Писмо, автографи со молив, на српски јазик, 2 л. 4 стр. 4 нег. 1936 септември-октомври, Врањска Бања. KR0102.13-0001, KR0102.13-0002
  14. Писмо од Невенка Вујиќ до Душа Обрадовиќ, Белград, за Кочо Рацин. Дописна карта автограф на спрски јазик. 1936 октомври 1. Врањска Бања. KR0102.14-0001, KR0102.14-0002
  15. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Дописна карта, автограф. 1936 октомври 5. Врањска Бања. KR0102.15-0001, KR0102.15-0002
  16. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо, 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 октомври 9. Врањска Бања.
  17. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автографи со молив на српски јазик, 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 октомври 12. Врањска Бања.
  18. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1936 октомври 18. Скопје.
  19. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 октомври. Скопје(?).
  20. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 октомври 30. Скопје.
  21. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин, во кое прашува зошто ја напуштил Правда. Автограф на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 ноември 6. Скопје.
  22. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1936 ноември 12. Скопје (?).
  23. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1936 ноември 17. Скопје (?).
  24. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо, 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 ноември. Скопје (?).
  25. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1936 декември 9. Скопје (?).
  26. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1937 јануари 8. Велес (?).
  27. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 1 писмо 1 л. 2 стр. 1 нег. 1937 јануари 16. Велес (?).
  28. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 2 л. 4 стр. 1 нег. Велес (?).
  29. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на ливче, 1 л. 2 стр. 2 нег. Велес (?).
  30. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 л. 2 стр. 2 нег. Велес (?).
  31. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик 1 ливче, 1 л. 2 стр. 2 нег. Велес (?).
  32. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив на српски јазик, 1 ливче, 2 стр. Велес (?).
  33. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на српски јазик со молив, 2 л. 2 стр. Велес (?).
  34. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив, во боја, на српски јазик, 2 л. 4 стр.

Писма од Ратка до Кочо Рацин

 1.  
  1. Писмо од Ратка до Кочо Рацин, Велес. Дописна карта, автограф со мастило на српски јазик, 1 доп. карта 2 фот. 1936 мај 23. Скопје. KR0103.01-0001, KR0103.01-0002, KR0103.01-0003, KR0103.01-0004, KR0103.01-0005
  2. Писмо од Ратка до Кочо Рацин, Београд. Дописна карта, автограф на српски јазик со мастило, 1 карта, 2 фот. 2 преписа. 1936 септември 2. Кочани. KR0103.02-0001, KR0103.02-0002, KR0103.02-0003, KR0103.02-0004
  3. Писмо од Ратка до Кочо Рацин, Београд. Дописна карта, автограф со молив, 2 преписа 2 фот. 1936 септември 28. Кочани. KR0103.03-0001, KR0103.03-0002, KR0103.03-0003, KR0103.03-0004
  4. Писмо од Ратка до Кочо Рацин. Дописна карта, автограф со молив, 2 фот. 2 преписа. 1936 октомври 8. Кочани. KR0103.04-0001, KR0103.04-0002, KR0103.04-0003, KR0103.04-0004
  5. Писмо од Ратка до Кочо Рацин, Београд. Дописна карта, автограф со молив на српски јазик, 1 доп. карта 2 фот. 1936 декември 14. Кочани. KR0103.05-0001, KR0103.05-0002

Преписка 1936 година со различни кореспонденти

 1. Писмо од Славица Моневиќ до Кочо Рацин, Београд. Дописна карта, автограф со молив, 1 доп. карта, 2 фот. 2 преписа. 1936 август 15. Скопје. KR0104-0001, KR0104-0002
 2. Писмо од Димитар Солев до Кочо Рацин. Автограф на една дописна карта, со молив на српски јазик, 1 доп. карта, 2 фот. 2 преписа. 1936 септември - октомври. Нови Сад. KR0105-0001, KR0105-0002
 3. Писмо од Зорка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф на една дописна карта, со молив на српски јазик, 3 фот. 2 преписа. 1937 октомври 7. Сурдулица. KR0106-0001, KR0106-0002
 4. Писмо од Јорис (?) до Кочо Рацин. Автографи со мастило на српски јазик, една дописна карта 3 фот. 1936 декември 5. Скопје. KR0107-0001, KR0107-0002

Преписка 1937 година со разни кореспонденти

 1. Писмо од Котре Лекиќ до Кочо Рацин. Автограф со мастило, 2 л. 3 стр. 3 фот. 1937(?). Шпанија. KR0108-0001, KR0108-0002, KR0108-0003
 2. Писмо од Котре Лекиќ до Кочо Рацин. Автограф со мастило, 1 л. 2 стр. 1 фот. 1 препис на писмо 1 фот. од преписот. 1937 август 18. Шпанија. KR0109-0001, KR0109-0002, KR0109-0003
 3. Писмо од Кочо Рацин до Трајко ???ковски, Шпанија. Препис од оригинал. Оригиналот не се знае каде се наоѓа. Машинопис, 1 л. 2 стр. 1 фот. 1937 Септември 26. Велес. KR0110-0001

Преписка 1939 година со разни кореспонденти

 1. Писмо од Маргарита Софијанова до Кочо Рацин, Београд. Автограф со мастило на српски јазик на една дописна карта, 2 фот. 1 препис 2 фот. на преписот. 1939 јуни 27. Велес. KR0111-0001, KR0111-0002, KR0111-0003
 2. Писмо од Тодор Кр????нец до Кочо Рацин во врска со набавка на марксистичка литература. Автограф со мастило, 1 л. 1 стр. 1 фот. 1 нег. Софија. KR0112-0001

Туѓи писма во Фондот Кочо Рацин

 1. Писмо од П. Јарчевиќ до Радован Зоговиќ. Автографи на српски јазик со мастило на дописна карта, 1 препис 2 фот. од преписот. 1936 октомври 21. Скопје. KR0113-0001, KR0113-0002, KR0113-0003, KR0113-0004, KR0113-0005, KR0113-0006
 2. Писмо од Ф. Ф????? до администрација на “Уметност и критика“, Београд. Автограф, една дописна карта на српски јазик со мастило, 1 препис 2 фот. 2 фот. од преписот. 1939 јули 7. ????. KR0114-0001, KR0114-0002, KR0114-0003

Писма во врска со Кочо Рацин

 1. Писмо од Андреј Лисенко до Народниот музеј во Титов Велес. Машинопис на руски јазик, 1 л. 1 стр. 1965 март 31. Киев. KR0115-0001, KR0115-0002

Фотографии

 1. 71 фотографија со легенди сместени во албум. KR0116-0001, KR0116-0002, KR0116-0003, KR0116-0004, KR0116-0005, KR0116-0006, KR0116-0007, KR0116-0008, KR0116-0009, KR0116-0010, KR0116-0011, KR0116-0012, KR0116-0013, KR0116-0014, KR0116-0015, KR0116-0016, KR0116-0017, KR0116-0018, KR0116-0019, KR0116-0020, KR0116-0021, KR0116-0022, KR0116-0023,

Партиски материјали во Фондот Кочо Рацин

 1. “Македонски народе, работници, селани, чесна интелигенцијо, македонски мајки, македонска младино!“ Проглас на Покраинскиот одбор за национално-ослободителната борба у Македонија. Машинопис, 1 л. 1 стр. 1 нег. KR0117-0001, KR0117-0002
 2. “...се запира на тоа шчо...“. Проглас на КПЈ(?). Машинопис на македонски јазик. 2 л. 2 стр. Фрагмент, недостасува првиот и четвртиот лист. Најверојатно се работи за проглас на КПЈ во превод на македонски јазик. 1941 октомври. KR0118-0001, KR0118-0002
 3. “До целиот македонски народ! До сите честити Македонци!“. Машинопис, 2 л. 2 стр. 2 нег. 2 фот. 1941. Годината е одредена од содржината. KR0119-0001, KR0119-0002
 4. “До сите честити Македонци!“. Машинопис на македонски јазик, 1 фот. 2 нег. Од негативот се чита дека ова е Проглас на КП на МК на Велес. Недостасува оригиналот. KR0120-0001
 5. “Проглас Италијанске Комунистичке Партије! Минхенски дух“. Машинопис, умножен на дактилографска техника. 3 л. 6 стр. KR0121-0001, KR0121-0002, KR0121-0003, KR0121-0004, KR0121-0005, KR0121-0006
 6. “Кам Балканските народи“. Балкански весник. Проглас. Печатен материјал, 1 л. 2 стр. на бугарски јазик. Печатено во печатницата на ВМРО (об.) 1926 мај 1. KR0122-0001, KR0122-0002
 7. “Свима народно-ослободилачким партиским одредима у македонији“. Темпо. Машинопис на српски јазик, умножен на желатинска хартија, 1 л. 2 стр. 2 дбл. Проглас на КПЈ за Македонија. 1943. KR0123-0001, KR0123-0002, KR0123-0003
 8. “Свим организацијама и члановима Комунистичке Партије Југославије у Македонији“. Темпо. Машинопис умножен на желатинска хартија, 3 л. 5 стр. 1 нег. Проглас на КПЈ за Македонија. 1943 февруари 28. KR0124-0001, KR0124-0002, KR0124-0003, KR0124-0004, KR0124-0005, KR0124-0006

Разни материјали во оставштината на Кочо Рацин

 1. “Неке особености у тактици бољшевика у периоду припрема Октобарске Револуције“. Сталин. Машинопис, 1 л. 1 стр. Партиски материјал користен како граѓа за ракопис. KR0125-0001
 2. “Белешка за особините на тротидот“. Машинопис 1 л. 1 стр. Изготвуван материјал за диверзантски акции. KR0126-0001
 3. Геогравска карта на Загреб и околината за 1930 год., репродуцирано до 1940 год. Изд. Военогеографски институт на Кралството Југославија, 1 карта. KR0127-0001
 4. Хартија и индиго што ги користел Кочо Рацин и на која се умножувани прогласите на Партијата. KR0128-0001

Периодични наслови во фондот

 1. Македонско дело, год 1, 1926?, 10 јануари, бр. 9. Оштетен и фрагментиран. KR0129-0001, KR0129-0002, KR0129-0003, KR0129-0004, KR0129-0005, KR0129-0006, KR0129-0007
 2. Македонско сознание, год. 4, 1926, 10 март, бр 11. Оштетен. KR0130-0001, KR0130-0002, KR0130-0003, KR0130-0004, KR0130-0005, KR0130-0006, KR0130-0007, KR0130-0008

Туѓи ракописи и материјали во оставштината на Кочо Рацин

 1. “Нашата мајка и други песни. Збирка песни. Непознат автор. Машинопис во оставштината на Кочо Рацин, 5 л. 10 стр. Најдени во оставштината на К. Рацин како пропаганден материјал, литографирани од братот на К. Рацин, Коле Солев. KR0131-0001, KR0131-0002, KR0131-0003, KR0131-0004, KR0131-0005, KR0131-0006, KR0131-0007, KR0131-0008, KR0131-0009, KR0131-0010, KR0131-0011
 2. “Прва ти успомена давам“. Непознат автор, песна 26 стиха, автограф со молив на македонски јазик, 1 л. 1 стр. Се претпоставува дека а авторство на Коле Солев. Текстот е пишуван на задните страни на документот. Извештај за инвентарната состојба на санитетскиот материјал во Велешкиот воен круг од 31 март 1937. KR0132-0001, KR0132-0002,
 3. “Исповести деве пред попа“. Непознат автор. Поезија, автограф на српски јазик, со молив, 5 л. 10 стр. во бележник. На крајот од бележникот препис на песни од Кочо Рацин, “Денови“, “Ленка“, Автографи на Коле Солев. KR0133-0001, KR0133-0002, KR0133-0003, KR0133-0004, KR0133-0005, KR0133-0006
 4. “Другари, оваја парт ...“. Коле Солев. Машинопис, партиски материјали на Коле Солев, брат на Кочо Рацин, 1 л. 1 стр. 1944. KR0134-0001, KR0134-0002
 5. План од теренот на кој се наоѓа родната куќа на Кочо Рацин со означени места каде што е пронајдена граѓата. Автограф со молив 1 л. 1 стр. KR0134-0001
 6. Опиум (Афион). Проза. Фрагмент, машинопис, 6 л. на српски јазик. KR0136-0001, KR0136-0002, KR0136-0003, KR0136-0004, KR0136-0005, KR0136-0006

Додатни ракописи

 1. Спомени за Коча Рацин од Борис, автографи со црвено мастило, 9 листа. KR0137-0001, KR0137-0002, KR0137-0003, KR0137-0004, KR0137-0005, KR0137-0006, KR0137-0007, KR0137-0008, KR0137-0009
 2. Потражница. Поштенска упатница од Атанас Солевиќ, Велес до Коста Солевиќ, војник во Пожаревац со која му испраќа 50 динари. Оригинален документ 1 л. 1929 август 28, Велес. KR0138-0001
 3. Писмо од книгоиздателството на Т.Ф. Чипев до Константин Солевиќ во Велес. Го известува дека му испраќа каталог на книги. Автогрф со црно мастило 1 л. 1930 јуни 24, Софија. KR0139-0001
 4. Незаверен препис на писмо од Управа града Београда, Оделење опште полиције до Начелство на срез Велес. Коста Солевиќ се казнува со еден ден затвор и се спроведува за Велес. Се предочува дека е и опасен комуниста. Автограф со молив 1 л. 1937 јануари 14, Београд. KR0140-0001
 5. Писмо од Невенка Вујиќ до Кочо Рацин. Автограф со молив 1 л. KR0141-0001, KR0141-0002
 6. Писмо (од К. Рацин до Невенка Вујиќ). Автограф со молив 1 л. KR0142-0001, KR0142-0002
 7. Писмо од К.Солевиќ (К.Рацин) до Даница. Автограф со мастило 1 стр. KR0143-0001,
 8. Писмо од Костантин Солевиќ (К. Рацин) до Магдалена. Автограф со мастило, 1 стр. KR0144-0001
 9. Писмо од Р(адован 3оговиќ) до Кочо Рацин. Автограф со мастило 2 стр. (листа). 1936 јуни 26, Венац (лечилиште) Нови Сад. KR0145-0001, KR0145-0002
 10. Писмо од Велимир Парлиќ до Киро. Автограф со мастило, 2 стр. (листа). 1938 јуни 29, Урошевац. KR0146-0001, KR0146-0002
 11. 2 писма со љубовна содржина. Машинопис 2 стр. (листа). KR0147-0001, KR0147-0002
 12. “Молитва пред тобом“. Песна на српски јазик, 11 стиха пишувани со мастило од (К.Рацин 1928г.), на поштенска карта упатена до Цеца Фирфовиќ во Велес. KR0148-0001, KR0148-0002
 13. “Да знам бар зашто и чему“. Песна на српски јазик, 12 стиха пишувани со мастило, со потпис Рацин, на разгледница упатена до Цвета Фирфовиќ во Велес. KR0149-0001, KR0149-0002
 14. “Што је то мутно у очима твојим?“. Песна на српски јазик, 12 стиха пишувани со мастило од (Рацин), на поштенска карта упатена до Цвета Фирфовиќ во Велес. KR0150-0001, KR0150-0002
 15. “Отвориќу вене пред твоју страст“. Песна ва српски јазик, 15 стиха пишувани со крв, со потпис К. Рацин, на поштенска карта упатена до Цвета Фирфовиќ во Велес. KR0151-0001, KR0151-0002, KR0151-0003
 16. “Процветаќе трагови моје крви“. Песна на српски јазик, 5 стиха пишувани со крв од Рацин, на поштенска карта до Рахилка Фирфовиќ во Велес. KR0152-0001, KR0152-0002
 17. Поштенска карта испратена од К.Солевиќ (К. Рацин) до Цеца Фирфовиќ во Велес, автограф со мастило. KR0153-0001, KR0153-0002
 18. Разгледница испратена од Кочо Рацин до неговиот брат Александар Солевиќ во Велес. Машинопис. 1936 септември 10, Београд KR0154-0001, KR0154-0002
 19. Разгледница испратена од Костадин (Кочо Рацин) до неговиот татко Апостол Солевиќ во Велес. Автограф со молив. 1929 март 3, Сплит. KR0155-0001, KR0155-0002
 20. Разгледница испратена од Костадин (Кочо Рацин) до неговиот татко Апостол Солевиќ во Велес. Автограф со мастило. 1929 мај 1, Пожаревац. KR0156-0001, KR0156-0002
 21. Разгледница испратена од Костадин (Кочо Рацин) до неговиот татко во Велес. Автоград со мастило. 1929 март 10, Београд. KR0157-0001, KR0157-0002
 22. Писмо - дописна карта испратена од (Невенка Вуиќ, од Велес до Кочо Рацин). Автограф со молив. KR0158-0001, KR0158-0002
 23. Дописна карта испратена од (Радован 3оговиќ). Автограф со мастило. 1936 јуни 10, Београд. KR0159-0001, KR0159-0002
 24. Писмо - поштенска карта испратена од Кочо Рацин до свој пријател (не е познато кој е тој). Автограф со мастило. KR0160-0001, KR0160-0002
 25. Казнени завод. Дописна карта испратена од Кирил до својот брат во Београд Кирил Димовиќ (Мал Кире). 1939 август 10, Сремска Митровица. KR0161-0001, KR0161-0002
 26. Поштенска карта со потпис К. Рацин, без никаква содржина. KR0162-0001, KR0162-0002
 27. “Сакаш ли корави раце“. Песна на македонски јазик, 8 стиха автограф со мастило. KR0163-0001
 28. “Цела ноќ пијан месечки“. Песна на македонски јазик, 9 стиха автограф со мастило. KR0164-0001
 29. “Тежок живот, тешко време!“. Песна на македонски јазик, 36 стиха, автограф со мастило. KR0165-0001, KR0165-0002, KR0165-0003
 30. “Во тој живот нам ни сичко потемнило“. Песна на македонски јазик, 16 стиха, автограф со мастило. KR0166-0001
 31. “Дали ги знаеш, дали ги паметуеш деновите“. Песна на македонски јазик, 21 стих, автограф со мастило. KR0167-0001
 32. “Ги сринаја градовите наши“. Песна на македонски јазик, 16 стиха, машинопис. KR0168-0001
 33. “Тогај се гори снишаја“. Песна на македонски јазик, 14 стиха, машинопис. KR0169-0001
 34. “Селска мака“. Песна на македонски јазик, 25 стиха, машинопис. Објавена. KR0170-0001
 35. “Од далечините модри се вијат“. Песна на македонски јазик, 32 стиха, машинопис. Објавена. Верзија на истата песна, 14 стиха, машинопис. KR0171-0001, KR0171-0002, KR0171-0003
 36. “Банки дигнаа палати“. Песна на македонски јазик, 18 стиха, машинопис. KR0172-0001
 37. “Нели бевме, нели бевме“. Песна на македонски јазик, 30 стиха, машинопис. Објавена. KR0173-0001
 38. “Печал“. Песна на македонски јазик, 17 стиха, машинопис. KR0174-0001
 39. “Денови“. Песна на македонски јазик, 32 стиха, машинопис. KR0175-0001
 40. “Но почуј вело што ке ти кажам!“. Песна на македонски јазик, 15 стиха. KR0176-0001
 41. “На кантар студен со туч го мерат“. Песна на македонски јазик, 10 стиха, машинопис. KR0177-0001
 42. “Афионот је нашто богатство“. Песна на македонски јазик, 24 стиха, машинопис. KR0178-0001
 43. “Било је летње послеподне“. Песна на српски јазик, 18 стиха, автограф со мастило. KR0179-0001
 44. “Откако Менка остави“. Песна на македонски јазик, 23 стиха, автограф со мастило. KR0180-0001, KR0180-0002
 45. “Ох от срце те љубам моме“. Песна на македонски јазик, 10 стиха, автограф со молив. KR0181-0001
 46. “О, све бих речи дао сада теби“. Песна на српски јазик, 17 стиха, автограф со молив. KR0182-0001
 47. “На белом меком хлебу дана“. Песна на српски јазик, 12 стиха, машинопис. KR0183-0001
 48. “То није сумња што душу разара“. Песна на српски јазик, 20 стихови, машинопис. KR0184-0001
 49. “То нису играчке и вихри рингишпили“. Песна на српски јазик, 10 стиха, машинопис. KR0185-0001
 50. “Две беле руже“. Популарна песна преведена на српски јазик од унгарски, 16 стиха. 2 март 1934, Прилеп. KR0186-0001
 51. За богомилството. Текст на машина, 1+1 лист. KR0187-0001, KR0187-0002
 52. Хегел. Статија, автограф со мастило, 4 страни. KR0188-0001, KR0188-0002, KR0188-0003, KR0188-0004
 53. Испанска балада (За спомен на Ганча Хаџипанзова). Машинопис на шапилограф, 1+1 листови. На другата страна на листовите се наоѓаат стихови на Христо Ботев - “До моето прво либе“, “Км брата си“ и “Работник“. KR0189-0001, KR0189-0002
 54. Писмо од Кочо Рацин испратено до Маргарита. 1 лист. 1939 мај 7, Београд. KR0190-0001, KR0190-0002

Изработил проф. д-р Георге Гоце Митревски од универзитетот Аубурн во Алабама, САД, финансиран од фондацијата Фулбрајт и универзитетот Аубурн.

© Македонска академија на науките и уметностите